Zasady i warunki użycia własnego sprzętu komputerowego do zdawania egzaminu radcowskiego w roku 2015

2015-01-26

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie w 2015 r. w związku z treścią § 9a ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1196) informuje o zasadach i warunkach związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego do zdawania egzaminu radcowskiego w 2015 roku, podanych w niżej wymienionych materiałach:

Zawodowe egzaminy prawnicze w 2015 r.

Poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie adwokackim i radcowskim w 2015 r.

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin adwokacki i radcowski w 2015 r. (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze – Dz. U. z 2014 r. poz. 635, z późn. zm. oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych – Dz. U. z 2014 r. poz. 637, z późn. zm.).

Stosownie do treści § 9a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1423) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) oraz § 9a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1196) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

 • zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.
   

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne
   

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.
   

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP
   
W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl
 
________________________________________
[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7, w przypadku systemu Windows XP, Vista, Windows 8, Windows 8.1  należy go doinstalować.
[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”
[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.
 
Więcej informacji i pliki do pobrania na stronie:
 
Przypominamy, że zdający, nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, tj. do dnia 17 lutego 2015 r., składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego). W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający powinien złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane mu są wymienione w rozporządzeniu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu (wzory informacji i oświadczenia w załącznikach). Wskazane jest składanie tej informacji wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, celem uniknięcia późniejszych uzupełnień. 
 
Zasady obowiązujące podczas pisania prac z wykorzystaniem komputera:

 • czas pisania prac wynosi w pierwszym i drugim dniu 360 min., zaś w trzecim 480 min. i weryfikowany jest przez Przewodniczącego Komisji, a nie program komputerowy. Ten podawany przez komputer jest czasem (i licznikiem) jedynie orientacyjnym 
 • przy przypadkowym wyjęciu pendrive’a lub próbie ominięcia programu blokującego dostępu do danych zapisanych na dysku twardym, na ekranie piszącego będzie wyświetlany alert (czerwone tło). Żeby piszący mógł kontynuować pisanie pracy, będzie musiał zgłosić jego wystąpienie Przewodniczącemu, który określi czy spowodowany alert wyklucza aplikanta z dalszego egzaminu czy nie. 
 • po naciśnięciu klawisza „KONIEC” i zaakceptowaniu go, nie ma możliwości kontynuowania pisania pracy odręcznie lub dokonywania poprawek na napisanej już pracy. Wyjątkiem jest sytuacja (w trakcie trwania egzaminu), gdy aplikant zechce zmienić formę pisania egzaminu i zanim naciśnie klawisz „KONIEC” zgłosi to Przewodniczącemu i przy nim zakończy pisanie pracy na komputerze. 
 • żeby wyjść z sali podczas trwania egzaminu należy wpierw zgłosić taki zamiar Przewodniczącemu Komisji poprzez podniesienie ręki, a następnie w jego obecności kliknąć w okienko „WYJŚCIE Z SALI”. Po powrocie, również w obecności Przewodniczącego, aby kontynuować pisanie pracy, należy kliknąć w okienko „POWRÓT NA SALĘ”. 
 • wszystkie operacje dokonane w aplikacji będą rejestrowane i drukowane na końcu pracy (godzina rozpoczęcia, godzina wyjścia i powrotu na salę, liczba i rodzaj alertów, ilość stron itp.)
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/-/ Zbigniew Śnigórski
 

 

Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym

2015-01-26
- Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym

Wpis na listę radców prawnych

2015-01-13
- Wpis na listę radców prawnych

Ślubowanie aplikantów 2015 r.

2015-01-12
- Ślubowanie aplikantów 2015 r.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie, 35-061 Rzeszów, ul. Baldachówka 9/10, tel. 17 864 21 08
Solveo.CMS